Χορήγηση  άδειας διαμονής στην Ελλάδα σε πολίτες τρίτων χωρών λόγω αγοράς  ακινήτων

Βασικές προϋποθέσεις:residence permit Greece2

•    Πολίτες τρίτων χωρών με κατοχή ή τεκμηριωμένη πρόθεση απόκτησης ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, συνολικού ελάχιστου ύψους € 250.000.
•    Το ποσό αυτό αφορά είτε ένα ακίνητο είτε περισσότερα των οποίων η συνολική αξία υπερβαίνει τις 250.000 Ευρώ.
•    Πολίτες τρίτων χωρών με συμβόλαιο τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα,  ή χρονομεριστικής μίσθωσης ελάχιστου ύψους μίσθωσης € 250.000,00. Βασική προϋπόθεση είναι να προκύπτει από το συμβόλαιο μίσθωσης η εφάπαξ καταβολή του μισθώματος που αντιστοιχεί στη δεκαετή μίσθωση του καταλύματος ή των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών.
•    Στην περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου αξίας € 250.000,00  παρέχεται δικαίωμα διαμονής μόνον εφόσον οι ιδιοκτήτες του ακινήτου είναι σύζυγοι που κατέχουν το ακίνητο εξ αδιαιρέτου.
•    Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, το δικαίωμα διαμονής παρέχεται μόνον εάν το ποσό που έχει επενδύσει ο κάθε συνιδιοκτήτης ανέρχεται σε 250.000,00 € τουλάχιστον.
•    Η τεκμηριωμένη πρόθεση αγοράς ακινήτου θα πρέπει να αποδεικνύεται με έγγραφα που αποδεικνύουν την οικονομική δυνατότητα (λ.χ. βεβαίωση αναγνωρισμένης τράπεζας Α τάξεως ή επίσημου χρηματοδοτικού οργανισμού ή άλλου αναγνωρισμένου οργανισμού φύλαξης χρεογράφων) με την οποία να πιστοποιείται η ύπαρξη τραπεζικών λογαριασμών ή λοιπών κινητών αξιών, ιδίως ομόλογα ή μετοχές για την κάλυψη των κεφαλαίων της επένδυσης, τουλάχιστον € 250.000,00 και την πρόθεση του αιτούντα να αγοράσει το ακίνητο (σύμβαση παροχής υπηρεσιών σε δικηγορικό γραφείο ή σύμβασης ανάθεσης σε κτηματομεσιτικό γραφείο).
•    Το ακίνητο  μπορεί να ανήκει σε νομικό πρόσωπο, αρκεί οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια του νομικού προσώπου να ανήκουν εξ ολοκλήρου στο πρόσωπο που θα ζητήσει την άδεια διαμονής.
•    Τα μέλη των οικογενειών τους δικαιούνται, επίσης, ατομικής αδείας διαμονής. Θα πρέπει να καταθέσουν ατομικές αιτήσεις. Η δική τους άδεια διαμονής ανανεώνεται ή / και λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του ιδιοκτήτη της ακίνητης περιουσίας.
•    Η μεταπώληση της ακίνητης περιουσίας κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής, σε έτερο πολίτη τρίτης χώρας παρέχει δικαίωμα χορήγησης άδειας διαμονής στο νέο αγοραστή με ταυτόχρονη ανάκληση της άδειας διαμονής του πωλητή.

Διάρκεια

•    Η διάρκεια της άδειας είναι πέντε έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα πέντε χρόνια κάθε φορά, εφ’ όσον διατηρείται η σχέση του ενδιαφερομένου με την ακίνητη περιουσία.

Θεώρηση Εισόδου (VISA)

•    Η θεώρηση πρώτης εισόδου (visa τύπου D) είναι απαραίτητη για να αποκτήσει κανείς άδεια διαμονής λόγω απόκτησης ακινήτου στην Ελλάδα.
•    Εάν η περιοχή στην οποία βρίσκεται το ακίνητο είναι παραμεθόρια, τίθενται κάποιοι περιορισμοί, οι οποίοι όμως  μπορούν να αρθούν με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου στην οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται και ο σκοπός για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί το ακίνητο. (Παραμεθόριες περιοχές ορίζονται οι νομοί Δωδεκανήσου, Έβρου, Θεσπρωτίας, Καστοριάς, Κιλκίς, Λέσβου, Ξάνθης, Πρέβεζας, Ροδόπης, Σάμου, Φλώρινας,  τα νησιά Θήρα, και Σκύρος καθώς και οι πρώην επαρχίες Νευροκοπίου, του νομού Δράμας, Πωγωνίου και Κόνιτσας του νομού Ιωαννίνων, Αλμωπίας και Έδεσσας του νομού Πέλλας και Σιντικής του νομού Σερρών).

Πλεονεκτήματα:

Ο κάτοχος άδειας διαμονής στην Ελλάδα:
•    Μπορεί να διαμείνει συνεχόμενα στην Ελλάδα καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής.
•    Μπορεί να ταξιδεύσει σε άλλες χώρες της ζώνης Σένγκεν για έως τρεις μήνες ανά εξάμηνο.
•    Έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και παιδείας, όπως και οι Έλληνες πολίτες.