Εμπορικό δίκαιο

  • Εταιρικό Δίκαιο: Σύσταση, τροποποίηση και λύση ΑΕ, Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. & προσωπικών εταιριών. Σύσταση ενώσεων (Joint ventures) κοινοπραξιών. Ίδρυση και εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών, θυγατρικών ή υποκαταστημάτων τους. Σύσταση offshore εταιρειών, διεταιρικές συναλλαγές, φορολογικά κίνητρα. Συγχωνεύσεις, μετασχηματισμοί, αποσχίσεις κλάδου και απόκτηση επιχειρήσεων (Μ&Α, ΜοU’s). Διαπραγμάτευση και σύνταξη συμφωνιών μετόχων (SHA), μεταβιβάσεις μετοχών εταιρικών μεριδίων. Διοίκηση και έλεγχος επιχειρήσεων. Εταιρική διακυβέρνηση και θέματα εταιρικής φορολογικής νομοθεσίας.
  • Βιομηχανική και Πνευματική ιδιοκτησία: Προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής δημιουργίας και των σχετικών δικαιωμάτων. Προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των βάσεων δεδομένων και των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Εμπορικό σήμα και προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Δικαιώματα εκμετάλλευσης. Κατάρτιση συμβάσεων πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταφοράς τεχνολογίας και know-how. Παραβιάσεις των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
  • Δίκαιο του ανταγωνισμού: Αθέμιτος ανταγωνισμός και αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, δίκαιο της διαφήμισης, δίκαιο του καταναλωτή, συμφωνίες αποκλειστικής αντιπροσωπείας και διανομής, Συμβάσεις δικαιόχρησης (franchising)
  • Σύμβαση πώλησης: Διεθνής πώληση αγαθών, Διεθνή συμβόλαια, Διεθνείς εισπράξεις χρεών.
  • Πτωχευτικό Δίκαιο: Διαδικασίες εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων. Διαδικασία συνδιαλλαγής (άρθρ.99), ρευστοποίηση, εκκαθάριση εταιρειών.

Εισπράξεις απαιτήσεων

  • Δικαστική διεκδίκηση και είσπραξη απαιτήσεων από πώληση αγαθών – εμπορευμάτων, από παροχή υπηρεσιών, από καταναλωτικά, στεγαστικά και επαγγελματικά δάνεια, απαιτήσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις ακινήτων και εξοπλισμού καθώς και από συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων. Επίτευξη ρυθμίσεων και διακανονισμών οφειλής με ταυτόχρονη παροχή εξασφαλίσεων των απαιτήσεων μας και παρακολούθηση τήρησης αυτών.
  • Λήψη ασφαλιστικών μέτρων ενδεικτικά λήψη συντηρητικών κατασχέσεων, εγγραφή προσημειώσεων υποθηκών, εγγυοδοσία κλπ, αναγκαστική εκτέλεση, ενδεικτικά επιβολή αναγκαστικών κατασχέσεων ακίνητης περιουσίας, ειδικών περιουσιακών στοιχείων, κατασχέσεων εις χείρας τρίτου κλπ. Διάρρηξη καταδολιευτικών δικαιοπραξιών.

  Δίκαιο της πληροφορικής και των μέσων ενημέρωσης

   • Γενικοί όροι και προϋποθέσεις.
   • Προστασία των ιστοσελίδων. Web-hosting. Hosting providers.
   • Κατασκευή και διαχείριση διαδικτυακής πλατφόρμας.
   • Προστασία των δικαιωμάτων στην ψηφιακή εποχή.
   • Ηλεκτρονικό εμπόριο. Ηλεκτρονικές εμπορικές συμφωνίες.
   • Προστασία του καταναλωτή. Σύναψη συμφωνιών στο διαδίκτυο.
   • Προστασία των domain names.
   • Προστασία των προσωπικών δεδομένων των ιδιωτών.
   • Όροι χρήσης των ιστοσελίδων.
   • Ισχύουσα νομοθεσία των μέσων ενημέρωσης. Εμπορικές υποχρεώσεις του τύπου και των διαφημιστικών εταιρειών.
   • MME και προστασία των δικαιωμάτων της προσωπικότητας.
   • Συμφωνίες άδειας χρήσης λογισμικού (software).
   • Πωλήσεις software και hardware και συμφωνίες εγκατάστασης, συμφωνίες εκμίσθωσης και συντήρησης αυτών.
   • Ανάθεση συμφωνιών λογισμικού (software).
   • Άδειες τηλεοπτικών – ραδιοφωνικών σταθμών.

   Δίκαιο ακίνητης περιουσίας

    • Αγοραπωλησίες ακινήτων, συμφωνίες διαχείρισης και χρηματοδοτικής μίσθωσης.
    • Συμβάσεις κατασκευής, ανάπτυξης και λειτουργίας ακινήτων, κυρίως εμπορικών και εκθεσιακών κέντρων με τη μέθοδο BOT (Build – Operate – Transfer).
    • Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης, μακροχρόνιων μισθώσεων και παραχωρήσεων.
    • Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας στα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία.
    • Διάθεση περιουσιακών στοιχείων και ρευστοποίηση.
    • Συμβάσεις μεσιτείας και αξιοποίησης ακινήτων. Συμβάσεις εκτίμησης ακινήτων.
    • Αποκτήσεις κληρονομιάς.
    • Φορολόγηση ακινήτων.

    Οικονομικό Ποινικό

     • Μηνύσεις για ακάλυπτες επιταγές, για αδικήματα απάτης, καταδολιευτικών δικαιοπραξιών, δόλιας χρεοκοπίας.
     • Διαδικασία άρσης διατάξεων της αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες περί απαγόρευσης κίνησης τραπεζικών λογαριασμών και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων.

     Τραπεζικός και χρηματοπιστωτικός τομέας

      • Τραπεζικό Δίκαιο: διαπραγματεύσιμοι τίτλοι, κανονισμοί της Τράπεζας της Ελλάδος.
      • Σύγχρονες συμφωνίες χρηματοδότησης, συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, project finance, συμβάσεις, ομολογιακά και κοινοπρακτικά δάνεια.

      Διοικητικό και Φορολογικό Δίκαιο

       • Νόμος για την κίνηση και ανταλλαγή κεφαλαίων.
       • Φορολογία των επιχειρήσεων, φορολογία κληρονομιών και δωρεών και φορολογία ακίνητης περιουσίας. ΦΠΑ.
       • Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας.
       • Νομοθεσία για Ενδοομιλικές συναλλαγές.

       Δίκαιο της ενέργειας

        • Συμβόλαια για κατασκευή αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων.
        • Διαδικασία και προϋποθέσεις αδειοδότησης επενδύσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειες με βάσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
        • Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης επιδοτήσεων με βάσει αναπτυξιακούς νόμους.