• Μηνύσεις για ακάλυπτες επιταγές, για αδικήματα απάτης, καταδολιευτικών δικαιοπραξιών, δόλιας χρεοκοπίας.
  • Διαδικασία άρσης διατάξεων της αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες περί απαγόρευσης κίνησης τραπεζικών λογαριασμών και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων.