Η πρόσφατη εμπειρία του γραφείου περιλαμβάνει:

Α. Στον τομέα εισπράξεων απαιτήσεων:

Η δραστηριοποίησή μας στον εν λόγω τομέα περιλαμβάνει την δικαστική διεκδίκηση απαιτήσεων στην Αθήνα και στην Επαρχία. Ειδικότερα  προβαίνουμε σε επικοινωνία με τον οφειλέτη, αποστολή εξωδίκων, έκδοση διαταγών πληρωμής,  λήψη ασφαλιστικών μέτρων εγγραφής προσημείωσης υποθήκης ή συντηρητικής κατάσχεσης, έλεγχο βαρών σε υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία, εγγραφή βαρών προς διασφάλιση της απαίτησης, επιβολή κατασχέσεων, κατασχέσεων εις χείρας τρίτου, παρακολούθηση εκτελεστικής διαδικασίας, αναγγελία απαιτήσεων μας  κλπ. Περαιτέρω προβαίνουμε σε διαπραγματεύσεις για την είσπραξη των απαιτήσεων μας και στην σύνταξη συμφωνητικών αναγνώρισης και ρύθμισης της οφειλής.

 • Συνεργασία με μεγάλη ιδιωτική Τράπεζα στον τομέα της δικαστικής επιδίωξης εισπράξεων απαιτήσεων από στεγαστικά δάνεια,  δάνεια αλληλόχρεων λογαριασμών και δανείων ΤΕΜΠΜΕ. Στα πλαίσια της συνεργασίας μας, χειριστήκαμε εκατοντάδες φακέλους προβαίνοντας σε καταγγελία συμβάσεων δανείου, έκδοση διαταγών πληρωμής, λήψη ασφαλιστικών μέτρων για διασφάλιση της απαίτησης μας, εγγραφή προσημειώσεων υποθηκών, επιβολή κατασχέσεων, άσκηση αγωγών διάρρηξης ως καταδολιευτικών κλπ.
 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου απαιτήσεων – δικαστική επιδίωξη απαιτήσεων  κατά 160 οφειλετών για λογαριασμό μεγάλου ιδιωτικού ομίλου Διαχείρισης Εκθεσιακών Κέντρων και Διοργάνωσης Εκθέσεων. Οι ενέργειές μας συνίστανται στην προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας για αναγνώριση και ρύθμιση της οφειλής με ταυτόχρονη διασφάλιση των απαιτήσεων μας και σε περίπτωση μη ευόδωσης αυτής, στη δικαστική επιδίωξη είσπραξης των απαιτήσεων μας μέσω εκδόσεως διαταγών πληρωμής, λήψης ασφαλιστικών μέτρων, επιβολής κατασχέσεων, υποβολής μηνύσεων για ακάλυπτες επιταγές, απάτη κλπ
 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου απαιτήσεων – δικαστική επιδίωξη απαιτήσεων ύψους 1.000.000,00 € για λογαριασμό μεγάλων ομίλων ολλανδικών εταιρειών παραγωγής και εξαγωγής ανθέων και βολβών κατά 80 οφειλετών ελλήνων παραγωγών και εμπόρων ανθέων. Οι ενέργειες μας συνίσταντο στην επίτευξη συμβάσεων αναγνώρισης και ρύθμισης οφειλής με ταυτόχρονη διασφάλιση της απαίτησης μας και παρακολούθηση τήρησης αυτών ή σε  περίπτωση μη ευόδωσης της συμβιβαστικής επίλυσης στην δικαστική επιδίωξη της απαίτησής μας μέσω εκδόσεως διαταγών πληρωμής, λήψης ασφαλιστικών μέτρων, επιβολής κατασχέσεων, υποβολής μηνύσεων για απάτη κλπ.
 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου απαιτήσεων – δικαστική επιδίωξη απαιτήσεων  κατά 20 οφειλετών για λογαριασμό μεγάλου ιδιωτικού ομίλου Τεχνικής Υποστήριξης Εκθεσιακών Κέντρων και Εμπορικών Εκθέσεων. Οι ενέργειές μας συνίστανται στην προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας για αναγνώριση και ρύθμιση της οφειλής με ταυτόχρονη διασφάλιση των απαιτήσεων μας και σε περίπτωση μη ευόδωσης αυτής, στη δικαστική επιδίωξη είσπραξης των απαιτήσεων μας μέσω εκδόσεως διαταγών πληρωμής, λήψης ασφαλιστικών μέτρων, επιβολής κατασχέσεων, υποβολής μηνύσεων για ακάλυπτες επιταγές, απάτες κλπ
 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου απαιτήσεων – δικαστική επιδίωξη απαιτήσεων για λογαριασμό μεγάλης  εταιρείας εισαγωγής και εμπορίας γυαλιών ηλίου και οπτικών ειδών, θυγατρικής ιταλικής εταιρείας που ηγείται στο χώρο των οπτικών ειδών.
 • Ως νομικοί σύμβουλοι εταιρείας διοργάνωσης εκθέσεων προβήκαμε σε δικαστικές ενέργειες για είσπραξη και διασφάλιση απαίτησης ύψους 190.000,00 € κατά μεγάλου εκδοτικού οίκου (έκδοση διαταγών πληρωμής, εγγραφή βαρών, κατασχέσεις εις χείρας τρίτου κλπ) και είσπραξη  του μεγαλύτερου μέρους της απαίτησης κατόπιν διαπραγματεύσεων και σύναψης συμφωνητικού αναγνώρισης ρύθμισης και διακανονισμού της οφειλής.
 • Ως νομικοί σύμβουλοι μεγάλης εταιρείας – διεθνούς ομίλου παροχής μεσιτικών υπηρεσιών προβήκαμε σε δικαστικές ενέργειες για είσπραξη και διασφάλιση απαίτησης  μεσιτικών αμοιβών ύψους 130.000,00 € κατά μεγάλης τεχνικής – κατασκευαστικής εταιρείας και επιτύχαμε την είσπραξη της απαίτησής μέσω κατάταξης σε πίνακα διανομής  απαλλοτριωτικής αποζημίωσης και ειδικότερα με  την  έκδοση διαταγής πληρωμής βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού αναγνώρισης οφειλής και ρύθμισης χρέους, την εγγραφή υποθήκης  προς διασφάλιση της απαίτησής μας και την αναγγελία της απαίτησής σε  διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου και την αναγνώρισή μας ως δικαιούχων της απαλλοτριωτικής αποζημίωσης με την ιδιότητα του ενυπόθηκου δανειστή.
 • Ως νομικοί σύμβουλοι μεγάλης εταιρείας – διεθνούς ομίλου παροχής μεσιτικών υπηρεσιών προβήκαμε σε δικαστικές ενέργειες για είσπραξη και διασφάλιση απαίτησης  μεσιτικών αμοιβών ύψους 175.000,00 € κατά μεγάλης τεχνικής – κατασκευαστικής εταιρείας και είσπραξη της απαίτησής μας, μέσω  έκδοσης διαταγής πληρωμής βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού αναγνώρισης οφειλής και ρύθμισης χρέους, την εγγραφή υποθήκης  προς διασφάλιση της απαίτησής μας και αναγγελία της απαίτησής μας σε πλειστηριασμό ακινήτου.
 • Ως νομικοί σύμβουλοι Τεχνικής Εταιρείας προβήκαμε σε είσπραξη απαίτησης ύψους 114.000,00€ κατά Δήμου και είσπραξη της απαίτησής, μέσω έκδοσης διαταγής πληρωμής βάσει Τιμολογίων και υπογραφής συμφωνητικού ρύθμισης της ως άνω οφειλής.

Β. Στον  τομέα των Ακινήτων:

 • Νομικοί σύμβουλοι ένωσης εταιρειών για το Έργο της Μελέτης, Κατασκευής, Ανάπτυξης και Λειτουργίας του Εκθεσιακού & Συνεδριακού Κέντρου εμβαδού 49.550 τ.μ., πλέον αποθηκευτικών και βοηθητικών χώρων στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος». Οι υπηρεσίες μας περιλάμβαναν την προετοιμασία φακέλου για την υποβολή προσφοράς στο Διεθνή Διαγωνισμό του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε., τη διαπραγμάτευση των όρων της Σύμβασης Παραχώρησης ΒΟΤ (Build-Operate-Transfer) του Εκθεσιακού & Συνεδριακού Κέντρου, τη σύσταση της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού-Παραχωρησιούχου, τη συνδρομή στη σύνταξη και διαπραγμάτευση των δανειακών συμβάσεων με την Πιστώτρια Τράπεζα που χρηματοδότησε το Έργο, τη σύνταξη και διαπραγμάτευση των συμβάσεων κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του Έργου και τη σύνταξη και διαπραγμάτευση των συμβάσεων με τους βασικούς υπεργολάβους του Εκθεσιακού Κέντρου (Τεχνική Εταιρεία- Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Εστίασης).
 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου μισθώσεων για λογαριασμό μεγάλης ιδιωτικής εταιρείας Εκμετάλλευσης Ακίνητης Περιουσίας η οποία εκμεταλλεύεται μέσω Σύμβασης Παραχώρησης κτίριο γραφείων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 60 μισθώσεις γραφειακών χώρων συνολικής επιφάνειας 7.200 τμ. Στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών μας προβαίνουμε σε διαπραγμάτευση των όρων της μίσθωσης, την σύνταξη μισθωτηρίων, την διαπραγμάτευση και σύνταξη τροποποιήσεων αυτών, την λύση και παράδοση μισθώσεων, την δικαστική διεκδίκηση οφειλομένων μισθωμάτων και κοινοχρήστων δαπανών, στην απόδοση μισθίου μέσω δικαστικής οδού κλπ.
 • Νομικοί σύμβουλοι γνωστού κατασκευαστικού ομίλου που ασχολείται με την ανάπτυξη εμπορικών κέντρων, στην αγορά  διατηρητέου κτίσματος στον Πειραιά, συνολικής επιφάνειας 4.500 τ.μ. ιδιοκτησίας 23 φυσικών προσώπων. Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνονταν: η σύσταση εταιρειών ειδικού σκοπού για την αγορά του ακινήτου (SPV), η διενέργεια πολυσύνθετου ελέγχου τίτλων των  πωλουμένων ποσοστών των 23 ιδιοκτητών – πωλητών, η σύνταξη ελέγχου τίτλων για την χρηματοδότηση των επενδυτών από Τράπεζα, η σύνταξη συμβολαιογραφικών προσυμφώνων αγοραπωλησίας και των οριστικών συμβολαίων αγοραπωλησίας, οι εξαλείψεις υφισταμένων βαρών μέσω δικαστικών διαδικασιών,  ο έλεγχος των χρηματοδοτικών συμβάσεων ομολογιακού δανείου και τέλος η λύση όλων των υφισταμένων 19 μισθώσεων είτε συμβιβαστικά είτε μέσω δικαστικής οδού.
 • Νομικοί σύμβουλοι διεθνούς ομίλου στην συμμετοχή σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό που διενήργησε μεγάλη ελληνική τράπεζα ως ειδική εκκαθαρίστρια  υπό εκκαθάριση εταιρείας με βάση το άρθρο 46α του Ν. 1892/1990 για την πώληση περιουσιακών ομάδων του ενεργητικού της υπό εκκαθάριση εταιρείας και απόκτηση μέσω του πλειοδοτικού διαγωνισμού ομάδας περιουσίας αποτελούμενης από εκθεσιακό χώρο 1.737 τμ , ποσοστό ακινήτου καθώς και κινητών στοιχείων και επιβατικών αυτοκινήτων.
 • Συνεργασία με μεγάλη ελληνική τράπεζα στον τομέα του ελέγχου τίτλων και εγγραφής συναινετικών προσημειώσεων σε ακίνητα δανειοληπτών για τη χορήγηση στεγαστικών και επισκευαστικών δανείων.

Γ. Δικαστικές αντιδικίες αστικού και εμπορικού δικαίου:

 • Συνήγοροι εταιρειών που ανήκουν σε κορυφαίους ομίλους εταιρειών του κατασκευαστικού κλάδου και του κλάδου ανάπτυξης ακινήτων σε αντιδικία με αντικείμενο την διεκδίκηση τμήματος μεγάλου και γνωστού ακινήτου στο κέντρο της Κηφισιάς.
 • Συνήγοροι εταιρειών που ανήκουν σε μεγάλο κατασκευαστικό όμιλο σε αντιδικία με Ίδρυμα ΝΠΔΔ αναφορικά με την εξάλειψη υποθήκης εγγραφείσα βάσει Νόμου επί ακινήτου μεγάλης αξίας.
 • Συνήγοροι ελληνικών εταιρειών σε αγωγές κατά υποθηκοφυλάκων αναφορικά με την άρνηση μεταγραφής υποθηκών προς εξασφάλιση ομολογιακών δανείων λόγω μη είσπραξης αναλογικών τελών.
 • Συνήγοροι πολιτικού μηχανικού σε διαφορά αποζημίωσης  με βάσει τις διατάξεις περί αδικοπραξίας ύψους 680.000,00 €.
 • Συνήγοροι του Δήμου Ρόδου σε διαφορά διεκδίκησης αμοιβής πολιτικού μηχανικού ύψους 411.000,00 €.
 • Συνήγοροι εταιρείας παροχής μεσιτικών υπηρεσιών διεθνούς εμβέλειας σε διαφορά διεκδίκησης μεσιτικής αμοιβής  ύψους 893.000,00 €  κατά  δύο μεγάλων βιομηχανικών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
 • Συνήγοροι εταιρείας παροχής μεσιτικών υπηρεσιών διεθνούς εμβέλειας σε διαφορές διεκδίκησης μεσιτικών αμοιβών ύψους  190.000,00 € κατά γνωστής εταιρείας εμπορίας τροφίμων, 162.000,00 € κατά γνωστής εταιρείας καπνικών ειδών στην Θεσσαλονίκη,   130.000,00 € κατά γνωστής αλυσίδας καφέ,  100.000,00 € κατά επιχειρηματία, 67.000 € κατά γνωστής εταιρείας πώλησης ηλεκτρικών ειδών κλπ.
 • Συνήγοροι ομίλου εταιρειών με δραστηριοποίηση στο διαδίκτυο σε δικαστική διαμάχη κατά τηλεοπτικού σταθμού αναφορικά με την προσβολή σήματος.
 • Συνήγοροι ιατρών σε δικαστική διαμάχη κατά γνωστού περιοδικού μεγάλου εκδοτικού οίκου αναφορικά με την προσβολή του ονόματός και της προσωπικότητάς τους.
 • Συνήγοροι γνωστής εταιρείας ορκωτών εκτιμητών ακινήτων σε διαφορά με θέμα προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.
 • Συνήγοροι γνωστής εταιρείας εισαγωγής και εμπορίας χρωμάτων και οικοδομικών υλικών σε διαφορά για προσβολή διακριτικών γνωρισμάτων και σήματος.
 • Συνήγοροι εταιρείας εισαγωγής  και εμπορίας κουφωμάτων και ειδών οικιακού εξοπλισμού σε διαφορά για προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Δ. Στον τομέα των εμπορικών συμβάσεων:

 • Νομικοί σύμβουλοι σε όμιλο εταιρειών που δραστηριοποιείται στο χώρο της διαδικτυακής ενημέρωσης (ONLINEMEDIAPUBLISHER) κατά τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με παγκοσμίου φήμης αμερικανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών, με αντικείμενο την συνεργασία   για την λειτουργία στην Ελλάδα ενός ενημερωτικού portal, από τα μεγαλύτερα διεθνώς .
 • Νομικοί σύμβουλοι σε διεθνούς κύρους και εμβέλειας όμιλο εταιρειών ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων κατά την διαπραγμάτευση και σύναψη συμβάσεων με θέμα την διαμεσολάβηση και υπόδειξη μεγάλων εμπορικών ακινήτων, την ανάθεση εκτίμησης ακινήτων και ειδικών περιουσιακών στοιχείων, την ανάθεση διαχείρισης εμπορικών κέντρων (Property & Facilitymanagement),  συμβάσεων projectmanagement κ.α. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής συμβάσεις: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου για το έργο της αποτίμησης των πάγιων και άυλων περιουσιακών στοιχείων του ΟΛΘ, σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την εκτίμηση  ακινήτων που ανήκουν σε μεγάλο διεθνή όμιλο εμπορίας τροφίμων, σύμβαση παροχής υπηρεσιών projectmanagement με διεθνή εταιρεία- ιδιοκτήτρια γνωστής μηχανής αναζήτησης στο διαδίκτυο, σύμβαση παροχής υπηρεσιών με ξένο επενδυτικό όμιλο για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εμπορικών κέντρων (facilitymanagement) στην Αθήνα και Πάτρα, σύμβαση παροχής υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτου (propertyservices) με μεγάλο διεθνή φαρμακευτικό όμιλο εταιρειών.
 • Νομικοί σύμβουλοι ομάδας γνωστών ιατρών του ιδιωτικού τομέα και υποστήριξή τους στην λύση της υφιστάμενης συνεργασίας τους με γνωστή ιδιωτική κλινική και στην διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας για παροχή υπηρεσιών σε μεγάλο ιατρικό όμιλο.
 • Νομικοί σύμβουλοι  γαλλικής εταιρείας κατασκευής και εμπορίας ειδών συσκευασίας για οικοδομική χρήση  και υποστήριξή της στην διαπραγμάτευσης και σύναψη συμβάσεων αποκλειστικής εμπορικής αντιπροσωπίας και διανομής με ελληνική εταιρεία.
 • Νομικοί σύμβουλοι ελληνικής εταιρείας κατασκευής και εμπορίας φωτιστικών ειδών και υποστήριξή της στην διαπραγμάτευση και σύναψη συμβάσεων αποκλειστικής εμπορικής διανομής με μεγάλη αμερικανική εταιρεία.

Ε. Στο τομέα της ενέργειας:

 • Νομικοί σύμβουλοι ελληνικής εταιρείας συμφερόντων μεγάλων κατασκευαστικών και εμπορικών εταιρειών και υποστήριξή τους στην κατασκευή αιολικού πάρκου στην Κάρυστο Ευβοίας. Στην  παροχή των υπηρεσιών μας περιλαμβάνεται  η υποστήριξη μας για την αδειοδότηση του αιολικού πάρκου, η σύναψη συμβολαιογραφικών μακροχρόνιων μισθώσεων, η σύναψη συμβάσεων προμήθειας, συντήρησης ανεμογεννητριών, η υποστήριξη της χρηματοδότησης της επένδυσης και της υπαγωγής σε επενδυτικό νόμο κ.α.
 • Νομικοί σύμβουλοι κατασκευαστικής εταιρείας και υποστήριξή τους στην κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου στην Νότια Ρόδο. Στην  παροχή των υπηρεσιών μας περιλαμβάνεται  η υποστήριξη μας για την αδειοδότηση του φωτοβολταϊκού πάρκου, την σύναψη συμβολαιογραφικών συμβάσεων αγοράς και παραχώρησης χρήσης των χώρων, την χρηματοδότηση της επένδυσης και την υπαγωγή της σε επενδυτικό νόμο.
 • Παροχή νομικής υποστήριξης σε ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της διοργάνωσης διεθνών εμπορικών εκθέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την σύσταση θυγατρικής εταιρείας στο Qatar με σκοπό την διοργάνωση διεθνούς εμπορικής έκθεσης στον τομέα της ενέργειας, του πετρελαίου και  της ενέργειας στην Doha.

ΣΤ. Στον τομέα του δικαίου του Διαδικτύου και των Μέσων Ενημέρωσης:

 • Νομικοί σύμβουλοι του μεγαλύτερου ελληνικού ομίλου στον τομέα της διαδικτυακής ενημέρωσης (onlinemediapublisher) και υποστήριξή τους σε θέματα που αφορούν την δημιουργία και λειτουργία ιστοσελίδων αθλητικού και ενημερωτικού περιεχομένου, σε θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου και παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου.
 • Παροχή πλήρους νομικής υποστήριξης σε εταιρεία για τη δημιουργία και εκμετάλλευση groupbuying ιστοσελίδας, τη διάθεση ηλεκτρονικής πλατφόρμας σε τρίτους, την εμπορική εκμετάλλευση ηλεκτρονικής πλατφόρμας και την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικής πλατφόρμας πωλήσεων.
 • Παροχή πλήρους νομικής υποστήριξης στον παραπάνω όμιλο στα πλαίσια κατάρτισης συμβάσεων αποκλειστικής αντιπροσωπείας με διεθνείς ομίλους στον τομέα του διαδικτύου (NBA, MYSPACE, DAILYMOTION).
 • Παροχή νομικών υπηρεσιών σε εκδοτικές εταιρείες και εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης αναφορικά με ειδικά νομικά θέματα όπως, νομοθεσία περί βασικού μετόχου, εγγραφή στο μητρώο διαφάνειας του ΕΣΡ, νομοθεσία και διαδικασία περί «πόθεν έσχες».
 • Παροχή νομικής υποστήριξης για εξαγορά μη ενημερωτικού ραδιοφωνικού σταθμού του Νομού Αττικής μέσω  αγοράς πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ανώνυμης εταιρείας φορέα του εν λόγω ραδιοφωνικού σταθμού
 • Παροχή νομικής υποστήριξης σε υποψήφιο επενδυτικό σχήμα για την υποβολή προσφοράς και τη συμμετοχή στη δημοπρασία για τη χορήγηση επτά (7) τηλεοπτικών αδειών ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου. Προετοιμασία φακέλου συμμετοχής και νομική υποστήριξη κατά την διάρκεια διεξαγωγής της δημοπρασίας.
 • Νομικοί σύμβουλοι σε επιχειρήσεις φορείς ενημερωτικών και μη ενημερωτικών ραδιοφωνικών σταθμών του Νομού Αττικής. Παροχή πλήρους νομικής υποστήριξης για την τήρηση της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, υποβολής στοιχείων στο ΕΣΡ και ετήσιων δηλώσεων στο Μητρώο Διαφάνειας του ΕΣΡ και κατάρτισης συμβάσεων δικτύωσης και συνεργασίας με περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Ζ. Στον τομέα των εξαγορών και συγχωνεύσεων:

 • Παροχή πλήρους νομικής υποστήριξης σε μεγάλη ιδιωτική εταιρεία διοργάνωσης εκθέσεων σε εξαγορές εταιρειών. Σύνταξη έκθεσης νομικού ελέγχου (duediligencereport), σύνταξη και διαπραγμάτευση των συμβατικών κειμένων (transactiondocuments) και  παρακολούθηση της ολοκλήρωσης της συναλλαγής (closing).
 • Παροχή πλήρους νομικής υποστήριξης σε μεγάλο γνωστό όμιλο ONLINEMEDIAPUBLISHER σε εξαγορές γνωστών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Σύνταξη έκθεσης νομικού ελέγχου (duediligencereport), σύνταξη και διαπραγμάτευση των συμβατικών κειμένων (transactiondocuments) και  παρακολούθηση της ολοκλήρωσης της συναλλαγής (closing).
 • Νομικοί σύμβουλοι γνωστού ομίλου ONLINEMEDIAPUBLISHER στα πλαίσια εξαγοράς γνωστού ψυχαγωγικού Ρ/Σ μέσω συμμετοχής σε πλειστηριασμό των μετοχών της ιδιοκτήτριας εταιρείας από την ενεχυρούχο Τράπεζα. Μελέτη νομικού πλαισίου αδειοδοτήσεων Ρ/Σ και της διαδικασίας του πλειστηριασμού, διενέργεια νομικού ελέγχου της ιδιοκτήτριας εταιρείας και χάραξη στρατηγικής για την αντιμετώπιση των οφειλών της.
 • Παροχή πλήρους νομικής υποστήριξης στη διαδικασία απόσχισης κλάδου και στη διαδικασία συγχώνευσης με απορρόφηση εταιρειών του ίδιου Ομίλου βάσει επενδυτικών νόμων.
 • Νομικοί σύμβουλοι πωλητών στην πώληση της ανώνυμης εταιρείας ιδιοκτήτριας ξενοδοχειακής μονάδας στην Ρόδο 150 κλινών. Οι υπηρεσίες μας περιλάμβαναν την διαπραγμάτευση των όρων της αγοραπωλησίας, την σύνταξη προσυμφώνου και συμβολαίου μεταβίβασης μετοχών, την διασφάλιση του τιμήματος, την εξάλειψη των υφιστάμενων υποθηκών μέσω δικαστικής οδού.

Η. Στον τομέα του τραπεζικού δικαίου και των χρηματοδοτήσεων:

 • Νομικοί σύμβουλοι επενδυτικών εταιρειών για την χρηματοδότηση και αναχρηματοδότησή τους μέσω τραπεζικών ομολογιακών δανείων.
 • Νομικοί σύμβουλοι εταιρειών σχετικά με έκδοση ομολογιακών δανείων για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων.
 • Νομικοί σύμβουλοι εταιρειών εκμετάλλευσης ακινήτων σχετικά με την χρηματοδότησή τους με σκοπό την απόκτηση και εκμετάλλευση εκινήτων.
 • Παροχή νομικής υποστήριξης για χορήγηση επιχειρηματικού δανείου ύψους 18.000.000,00€ από Κυπριακή εταιρεία σε Μαλτέζικη εταιρεία με παροχή εξασφάλισης την ενεχύραση μετοχών αλλοδαπής εταιρείας.

Θ. Στον τομέα των φορολογικών και διοικητικών διαφορών:

 • Νομική εκπροσώπηση εταιρείας σε προσφυγές της εναντίον πράξεων ΟΤΑ περί επιβολής ανταποδοτικών τελών σε ακίνητο της περιοχής του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Ελ. Βενιζέλος συνολικού ύψους 660.000,00€. Προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατά απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ΟΤΑ για επιβολή ανταποδοτικών τελών και ακύρωση της εν λόγω απόφασης επιβολής.
 • Νομική εκπροσώπηση σε 19 προσφυγές και αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης  κατά πράξεων επιβολής προστίμου συνολικού ύψους 1.500.000,00 €  που επιβλήθηκαν σε Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών.