• Εταιρικό Δίκαιο: Σύσταση, τροποποίηση και λύση ΑΕ, Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. & προσωπικών εταιριών. Σύσταση ενώσεων (Joint ventures) κοινοπραξιών.  Ίδρυση και εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών, θυγατρικών ή υποκαταστημάτων τους. Σύσταση offshore εταιρειών, διεταιρικές συναλλαγές, φορολογικά κίνητρα. Συγχωνεύσεις, μετασχηματισμοί, αποσχίσεις κλάδου και απόκτηση επιχειρήσεων (Μ&Α, ΜοU’s). Διαπραγμάτευση και σύνταξη συμφωνιών μετόχων (SHA), μεταβιβάσεις μετοχών εταιρικών μεριδίων.  Διοίκηση και έλεγχος επιχειρήσεων. Εταιρική διακυβέρνηση και θέματα εταιρικής φορολογικής νομοθεσίας.
    • Βιομηχανική και Πνευματική ιδιοκτησία: Προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής δημιουργίας και των σχετικών δικαιωμάτων. Προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των βάσεων δεδομένων και των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Εμπορικό σήμα και προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Δικαιώματα εκμετάλλευσης. Κατάρτιση συμβάσεων πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταφοράς τεχνολογίας και know-how. Παραβιάσεις των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
    • Δίκαιο του ανταγωνισμού: Αθέμιτος ανταγωνισμός και αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, δίκαιο της διαφήμισης, δίκαιο του καταναλωτή, συμφωνίες αποκλειστικής αντιπροσωπείας και διανομής, Συμβάσεις δικαιόχρησης (franchising)
    • Σύμβαση πώλησης: Διεθνής πώληση αγαθών, Διεθνή συμβόλαια, Διεθνείς εισπράξεις χρεών.
    • Πτωχευτικό Δίκαιο: Διαδικασίες εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων. Διαδικασία συνδιαλλαγής (άρθρ.99), ρευστοποίηση, εκκαθάριση εταιρειών.