• Δικαστική διεκδίκηση και είσπραξη απαιτήσεων από πώληση αγαθών – εμπορευμάτων, από παροχή υπηρεσιών, από  καταναλωτικά, στεγαστικά και επαγγελματικά δάνεια, απαιτήσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις ακινήτων και εξοπλισμού καθώς και από συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων. Επίτευξη ρυθμίσεων και διακανονισμών οφειλής με ταυτόχρονη παροχή εξασφαλίσεων των απαιτήσεων μας και παρακολούθηση τήρησης αυτών.
    • Λήψη ασφαλιστικών μέτρων ενδεικτικά λήψη συντηρητικών κατασχέσεων, εγγραφή προσημειώσεων υποθηκών, εγγυοδοσία κλπ, αναγκαστική εκτέλεση, ενδεικτικά επιβολή αναγκαστικών κατασχέσεων ακίνητης περιουσίας, ειδικών  περιουσιακών στοιχείων, κατασχέσεων εις χείρας τρίτου κλπ. Διάρρηξη καταδολιευτικών δικαιοπραξιών.