• Νόμος για την κίνηση και ανταλλαγή κεφαλαίων.
  • Φορολογία των επιχειρήσεων, φορολογία κληρονομιών και δωρεών και φορολογία ακίνητης περιουσίας. ΦΠΑ.
  • Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας.
  • Νομοθεσία για Ενδοομιλικές συναλλαγές.