• Συμβόλαια για κατασκευή αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων.
    • Διαδικασία και προϋποθέσεις αδειοδότησης επενδύσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειες με βάσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
    • Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης επιδοτήσεων με βάσει αναπτυξιακούς νόμους.