• Αγοραπωλησίες ακινήτων, συμφωνίες διαχείρισης και χρηματοδοτικής μίσθωσης.
  • Συμβάσεις κατασκευής, ανάπτυξης και λειτουργίας ακινήτων, κυρίως εμπορικών και εκθεσιακών κέντρων  με τη μέθοδο BOT (Build – Operate – Transfer).
  • Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης, μακροχρόνιων μισθώσεων και παραχωρήσεων.
  • Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας στα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία.
  • Διάθεση περιουσιακών στοιχείων και ρευστοποίηση.
  • Συμβάσεις μεσιτείας και αξιοποίησης ακινήτων. Συμβάσεις εκτίμησης ακινήτων.
  • Αποκτήσεις κληρονομιάς.
  • Φορολόγηση ακινήτων.